Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Kotihoitoyritysten työntekijät tarvitsevat teknologiakoulutusta ja perehdytystä

Hyvinvointiteknologian ja digitaalisten työkalujen käyttö kotihoidon palveluissa lisääntyy tulevaisuudessa, mutta kotihoidon työntekijöiden teknologiaosaaminen on riittämätöntä. Työntekijöiden osaamista on vahvistettava kiireesti, jotta teknologiat säästävät henkilöstön resursseja eivätkä kuluta niitä. KOHOTE-hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon terveysteknologian kurssilla pyrittiin selvittämään kotihoitoyritysten esihenkilöiden käsityksiä siitä, mitä henkilöstön teknologiaan ja digitaalisiin palveluihin liittyvää osaamista tulee lisätä. Lähde

Kotipalveluyritykset tarvitsevat tietosuojaan liittyvää lisäkoulutusta

Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota (KOHOTE) -hankkeen tarkoituksena on tukea sosiaali- ja terveysalan kotihoitoyritysten toipumista koronakriisistä. Hankkeessa suoritettavat tukitoimet kohdistuvat erityisesti yritysten digitalisaatio- ja teknologiaratkaisuihin. Tässä artikkelissa kuvataan kotihoitoyritysten tietosuojaosaamisen tasoa ja kehittämishaasteita. Tehdyn kyselyn vastauksista ilmeni tietosuojaan liittyvien riskianalyysien olevan harvinaisia ja voimassa olevat tietosuojasuunnitelmat vaativat useissa yrityksissä päivitystä. Erityisesti tietosuojaan liittyvä lisäkoulutuksen tarve nousi kyselystä vahvasti esiin. Lähde

Laskutusprosessin automaation taustalla on virtaviivaiset prosessit ja laadukas data

Tilauksesta-myyntilaskuun prosessi sisältää paljon manuaalisia työvaiheita. Teknologian kehittymisen ansiosta prosessia on mahdollista automatisoida. Automaation perustana on data, laadukkaat prosessit ja toimintaa tukeva järjestelmäarkkitehtuuri. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Autistisen lapsen vanhempien tukeminen

Autismikirjon häiriö on varhain lapsuudessa alkava laaja-alainen kehityksen häiriö. Autistisilla lapsilla oireet keskittyvät poikkeavaan vuorovaikutukseen, kommunikaatioon, käyttäytymismalliin sekä kiinnostuksen kohteisiin. (Socada 2020.) Oireet ovat yksilöllisiä, lievistä oireista vaikeisiin. Ydinoireina voidaan kuitenkin pitää erilaisia stereotypioita, rajoittuneita ja toistavia, kaavamaisia käyttäytymispiirteitä. (Mielenterveystalo 2021). Epäily lapsen autismista voi herätä lapsen vähäisestä kiinnostumisesta muita ihmisiä kohtaan. Autistisen lapsen katsekontakti […] The post Autistisen lapsen vanhempien tukeminen appeared first on LAB Focus.

LKV-koe uudistui muuttuen sähköiseksi

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokranhuoneiston välitysliikkeistä sääntelee Suomessa kiinteistönvälittäjien pätevyysvaatimuksia. Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta järjestää lain 12 §:n mukaan kiinteistönvälittäjäkokeen vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vain kyseisen kokeen suorittanut henkilö saa lain 16 §:n mukaan käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä tai sen lyhennettä LKV toiminnassaan. Lain 5 §:n mukaan vuoden 2016 alusta lähtien vähintään puolella välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa […] The post LKV-koe uudistui muuttuen sähköiseksi appeared first on LAB Focus.

Koivunmahlan mahdollisuudet markkinoilla

Luonnontuotealan liikevaihto on ollut nousujohteinen jo vuosia. Korona-aika aiheutti käyrään notkahduksen (Wacklin 2021), mutta samaan aikaan kuluttajien luottamus ja kiinnostus kotimaisia elintarvikkeita kohtaan vahvistui (Elintarvikeliitto 2020). Myös luonnosta saatavista ainesosista valmistetun kosmetiikan kysyntä on kasvanut (STT 2019). Koivuista voidaan keväisin valuttaa mahlaa, puun omaa ravinneliuosta (Arktiset aromit 2021; kuva 1). Koivunmahla on perinteinen, mutta vielä […] The post Koivunmahlan mahdollisuudet markkinoilla appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Yli stereotypioista - keinoja sukupuolittuneiden alavalintojen purkamiseen

Yli stereotypioista - keinoja sukupuolittuneiden alavalintojen purkamiseen Anttila, Maisa; Elme, Elina Suomessa on mahdollisuuksien tasa-arvo kouluttautua, mutta silti monet alat pysyvät mies- tai naisvaltaisina ja sukupuolistereotyyppiset alavalinnat toistuvat. Tämä julkaisu keskittyy käytännön keinoihin, joilla alavalintojen sukupuolittumista voi purkaa. Julkaisu sisältää sukupuolisegregaatiota käsitteleviä ja purkavia käytännön harjoituksia, menetelmiä ja toimintamalleja kasvattajien, opettajien ja ohjaajien käyttöön. Suurin osa menetelmistä on tarkoitettu nuorille, mutta mukana on myös aikuiskoulutukseen tai organisaatioiden kehittämiseen sopivia menetelmiä. Monet harjoitteet ja menetelmät soveltuvat sekä nuorille että aikuisille. Mukana on ryhmissä sekä yksilötyönä toteutettavia harjoituksia. Harjoitteiden ja menetelmien lisäksi julkaisussa kuvataan ja mallinnetaan nuorten parissa työskenteleville ohjaajille, opettajille ja kasvattajille tarkoitettu valmennusohjelma. Menetelmät on kehitetty ja testattu osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Roolipeli-hanketta (2020–2022), jonka tavoitteena oli purkaa sukupuolisegregaatiota ja edistää sukupuolistereotypioista vapaita koulutusvalintoja. Hankkeessa koulutettiin kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaisia ja kehitettiin menetelmiä, joilla sukupuolen mukaista eriytymistä koulutus- ja uravalinnoissa voidaan purkaa. Hankkeen toteuttivat LAB-ammattikorkeakoulu ja Outward Bound Finland ry.

Humanitaarisen muotoilun edelläkävijä: REHOME-projektin tarina 2015-2021

Humanitaarisen muotoilun edelläkävijä: REHOME-projektin tarina 2015-2021 Damski, Vesa; Mäenpää, Katariina Tässä julkaisussa kuljetaan REHOME-projektin kuusivuotinen matka aina alkusysäyksestä EAKR-rahoitteisen hankkeen päättymiseen asti. Oppia on saatu ja oppia on annettu – kestävästä ja vastuullisesta muotoilusta, tuotantoprosesseista, kansainväliset mittasuhteet täyttävän humanitaarisen liiketoiminnan haasteista, tekijänoikeuksista, oppimisympäristöistä ja kattavan alueellisen yritysyhteistyön rakentamisesta. REHOMEn kaltainen projekti on tarjonnut ainutlaatuisen alustan tulevien ammattilaisten kouluttamiselle, tuotteiden ja palveluiden vastuulliselle muotoilulle sekä osaamisen ja yhteistyön kehittämiselle tulevaisuuden tarpeita varten. Sodat, ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofit ovat liikuttaneet ja tulevat vastaisuudessa liikuttamaan yhä kasvavassa määrin yhä suurempia massoja. Muotoilu on korostetusti käytäntölähtöistä ja se onkin tunnistanut sosiaalisen, teknologisen kuin ympäristövastuunsa jo vuosikymmeniä, ja viime aikoina näiden merkitys on vain korostunut. Kriisitilanteiden ratkaisemiseksi tarvitaan nopeaa ja ketterää kehitystä sekä älykkäitä ja ennakkoluulottomia ratkaisuja – ratkaisuja, joita humanitaarinen muotoilu voi tarjota. REHOME tarttui haasteeseen keskeisenä ajatuksenaan kehittää väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen puitteita. Erityisiä lähtökohtaisia arvoja olivat kestävän kehityksen mukaiset materiaali-, tuotanto- ja liiketoimintamallivalinnat. Käyttäjät osallistettiin alusta saakka ja loppukäyttäjät huomioitiin loppuun asti, sillä esimerkiksi kokoamisen ohjeet tehtiin visuaalisiksi ja helposti ymmärrettäviksi ilman lukutaitoa ja kielirajoituksia. Tuotteiden kierrätettävyys suunniteltiin olemassa olevien lajittelu- ja jälleenkäsittelyprosessien mukaisesti, joten niitä on vaivaton hyödyntää osana kiertotalousmekanismeja tai hävittää turvallisesti mekanismien puuttuessa. REHOME-hankkeen tavoitteena oli rakentaa uutta liiketoimintaa ja luoda työpaikkoja työllisyyden parantamiseksi. Työ tarkoittaa taloudellista hyvinvointia niin Päijät-Hämeen ja Suomen näkökulmasta kuin lokalisaation kautta kriiseistä toipuvissa maissa, mutta se myös mahdollistaa henkisen turvallisuuden tunteen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin syntymisen. Lisäksi projektissa suunnitellut kalusteet mahdollistavat edulliset asumisratkaisut hätämajoituksen tarpeisiin, kuten myös väliaikaiseen asumiseen yhdistyksille, jotka tarjoavat turvakoteja kodittomille ja muille tarvitseville. REHOME on merkki inhimillisyydestä ja sellaisenaan erittäin merkittävä ihmisarvon osoitus sitä tarvitseville – niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

ITKO - asiaa data pipelinestä

ITKO - asiaa data pipelinestä Similä, Neea LAB-ammattikorkeakoulun Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen, tuttavallisemmin ITKO-hanke toteutettiin 1.9.2019 – 31.12.2021 yhteistyössä päijäthämäläisten pk-yritysten kanssa. Tavoitteena oli lisätä alueen toimijoiden osaamista pilvipalveluiden ja koneoppimisen hyödyntämisestä ja parantaa siten paikallisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). ITKO-hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin IoT-teknologioita ja koneoppimisen soveltamista erilaisissa olosuhteissa. Pilotteja tehtiin ympäristö- ja kiinteistömittauksista tehdasympäristöihin. Koko hankkeen kantavana ajatuksena oli kehittää joustava ja automatisoitu data pipeline - dataputki. Tämän dataputken toimintamalli kuvataan tarkemmin tämän kokoomajulkaisun ensimmäisessä artikkelissa. Teoksen 12 seuraavaa artikkelia etenevät pitkin dataputkea kertoen tarkemmin sen eri osa-alueista, kuten datan keräämisestä, siirtämisestä, tallentamisesta, analysoinnista, visualisoinnista ja koneoppimisesta, sekä hankkeen aikana tehdyistä havainnoista. Osa artikkeleista perehtyy teknologioihin yleisemmällä tasolla, ja toiset kuvaavat tarkemmin ITKO-hankkeen kokemuksia toteutettujen pilottien kautta. Julkaisun kaksi viimeistä artikkelia kertovat yleisemmin tekoälyn mahdollisuuksista ja haasteista tulevaisuudessa sekä havainnoista pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Asiaa data pipelinesta -kirja kertoo siis tiivistetysti ITKO-hankkeen matkan pitkin dataputkea. Kehitetyt toimintamallit ovat sovellettavissa muihinkin, kuin pilotoituihin käyttötarkoituksiin. Teoksen artikkelit on järjestetty siten, että voit edetä julkaisussa kronologisesti perehtyen jokaiseen artikkeliin dataputken matkalla, tai voit valita sisällysluettelosta luettavaksesi itseäsi eniten kiinnostavat aiheet, koska artikkelit toimivat myös itsenäisesti.